Skip to main content

KOFA – 2016 – brudd på regelverket

Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I følge offentlig statistikk ble det meldt inn 195 saker til KOFA i 2016.  Gjennom året konstaterte KOFA at blant 151 avgjorte klagesaker hadde den offentlige oppdragsgiveren begått regelbrudd i 52 av disse anskaffelsene.

KOFA har en oversiktlig nettside som gir informasjon om hvem som kan klage, hvem som kan klages inn og hva du kan klage på. Nettsiden gir også en god oversikt over utfallet av de ulike sakene. Databasen over saker er søkbar og viser hvordan tilstanden er, og har vært, i nettopp din kommune.

1. januar i år økte den nasjonale terskelverdien fra kr. 500.000,- til 1,1 million. Dette betyr at det ikke er tvungen kunngjøring i Doffin under denne verdien og mange anskaffelser vil nå forsvinne under «Doffin-radaren».

Ulovlige direkte anskaffelser er det mest alvorlige bruddet på regelverket for offentlige anskaffelser. Mange motstandere av den økte terskelverdien tror nå at saker som omhandler ulovlige direkteanskaffelser vil øke. Ved påstand om ulovlig direkte anskaffelse kan alle klage, ikke bare leverandører som har saklig interesse.

En annen viktig endring i regelverket er at KOFA igjen har fått myndighet til å ilegge offentlige oppdragsgivere et gebyr på ulovlige direkteanskaffelser opp til 15 prosent av kontraktens verdi. I sum kan det derfor forventes at antall klagesaker til KOFA vil stige i 2017. I 2010, da KOFA i forrige periode hadde mulighet til å ilegge gebyr, var antall innkomne saker 407.

For å illustrere hva ulovlige direkteanskaffelser kan koste i gebyr tar vi med dette eksemplet fra Oslo kommune som i 2010 (forrige periode KOFA kunne gi gebyr) ble ilagt et rekordgebyr på kr. 42 millioner fordi kommunen unnlot å konkurranseutsette kontrakten om drosjetjenester under TT-ordningen.

Her kan du søke i saker som er meldt til KOFA. Er du som leverandør urettmessig behandlet i en konkurranse? Send inn klage!