Skip to main content

Anbud Forsvaret anno 1910

By 12/03/2014mai 16th, 2014Nyheter

Anbud 1910

Anbud er slett ingen ny konkurranseform når offentlig sektor skal kjøpe inn varer og tjenester. Det norske forsvaret har for eksempel lang tradisjon i å invitere til anbudskonkurranser.

Hos Baker Hansen i Vika i Oslo kan man i en innrammet anbudsutlysing fra 1910 lese følgende:

Anbud paa bakning av brød
I 1910 trenges til nedennævnte ekserserpladser:

  • Heistadmoen…………….ca  42 000 portioner brød
  • Helgelandsmoen………… »    96 000  ——-«»——-
  • Hvalsmoen……………….. »    56 000  ——-«»——-
  • Starum……………………. »    14 000  ——-«»——-
  • Jørstadmoen…………….   »   32 000  ——-«»——-
  • Terningmoen…………….   »   32 000  ——-«»——-
  • Gardermoen (med Aur)…..»  235 000  ——-«»——-
  • Kongsvinger……………….»   20 000   ——-«»——-
  • Fredrikstad……………….»   110 000  ——-«»——-
  • Lahaugmoen……………..»     15 000  ——-«»——-

1 portion brød veier 750 gram.

Det hertil nødvendige mel leveres av Armeens Proviantmagasin i Kristiania frit paa bakerens nærmeste jernbanestation eller dampskipsbrygge. Til i Kristiania antagne leverandører leveres melet frit i vedkommendes bakeri.

Brødet leveres av bakeren efter rekvisition fra avdelingerne frit i disses proviantrom – for Helgelandsmoen delvis på skytepladsen – som rundstekt 2 dagesbrød (1500 gram) og maa oppfylde betingelsene i «Forskrifter for leveranse av brød til avdelingerne» og «Særskilte bestemmelser for leveranse av brød til armeen» av 20/7 1900. For Starum oppgives pris saavel for rundstekt som for sammenskjøvet brød.

Skriftlig anbud – Konvolutten merket «Brød 1910» maa være indkommet til generalintendantens kontor i Kristiania inden onsdag den 2den mars førstk. kl. 10 formiddag.

I andbudet opgives bakningsgodtgjørelse (heri alle omkostninger medtat) pr. 100 kg mel, der ved opgjør beregnes at gi 130 kg brød.

Konditionerne ligger til eftersyn og nærmere opplysninger erholdes ved henvendelse til Armeens Priviantmagasin, Kirkegaten 12, Kristiania.

Antagne leverandører er – uten at særskilt kontrakt oprettes – forpligtet i henhold til ovennævnte konditioner og dette avertissement.

Generalintendanturen, Kristiania 14de februar 1910.

 

Lurer du på hva definisjonen på anbud er? Les her