Skip to main content

Anbud – ordbok offentlige anskaffelser

DIFI har utarbeidet en ordbok som gjøre det lettere å orientere seg både for leverandører og innkjøpere. Vi bringer her et utvalg:

 Anbud

Bindende tilbud (inngitt i en anbudskonkurranse) om å levere en vare, yte en tjeneste eller utføre et bygg- og anleggsprosjekt, som kan aksepteres av oppdragsgiver uten behov for forhandlinger, hvor presiseringer og avklaringer er tillatt, men hvor forhandlinger er forbudt.

Anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som ikke tillater forhandling. Prosedyre for tildeling av oppdrag (også rammeavtale) om levering av varer, utførelse av en tjeneste eller entrepriseoppdrag for oppdragsgiver. Forbudt å forhandle om, og endre anbudet etter anbudsfristens utløp. To versjoner, henholdsvis åpen og begrenset anbudskonkurranse.

Anskaffelse

Aktivitet med sikte på å dekke et behov for varer, tjenester eller bygg og anleggsarbeider.

Anskaffelsesprosess

Alle faser i en anskaffelse. Omfatter verifisering av anskaffelsesbehovet, planlegging, kunngjøring, konkurransegjennomføring, evaluering, tildeling, kontraktsinngåelse, leveranse, kontraktsoppfølging, forvaltning, avvikling.

Anskaffelsesprosedyrer

Anskaffelsesprosedyre er en formalisert fremgangsmåte for gjennomføring av en anskaffelsesprosess. De viktigste prosedyrene (konkurranseformene) er:

  • Åpen anbudskonkurranse
  • Begrenset anbudskonkurranse
  • Konkurranse med forhandling
  • Konkurransepreget dialog
  • Dynamisk innkjøpsordning

Anskaffelsesprotokoll

Virksomhetens dokumentasjon av anskaffelsesprosessen fra konkurransen som skal beskrive og dokumentere alle vesentlige forhold, og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, inkludert begrunnelse for valg av leverandør. Protokoll skal føres for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl mva, og skal minst omfatte opplysningene som fremgår av FOA § 3-2, jf Vedlegg 3 eller 4. Protokollen er offentlig.

Anskaffelsesstrategi

Beskrivelse av virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for virksomhetens fremtidige anskaffelser. Den viser områder som skal prioriteres i de nærmeste årene fremover for at virksomheten skal nå sine overordnede og langsiktige mål.

Avrop

Tildeling av kontrakt innenfor en rammeavtale. Utøvelse av den ensidige rett oppdragsgiver har i henhold til opsjon i en kontrakt.

Begrenset anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver til å levere tilbud, men som ikke tillater forhandling.

Behovshaver

Ansatt som meddeler eller forvalter et behov på vegne av bruker/brukergruppe eller organisasjon, med utgangspunkt i sin rolle i organisasjonen.

Behovsspesifikasjon

Oppdragsgivers beskrivelse i konkurransegrunnlaget av hvilket behov som skal dekkes uten å beskrive i detalj, eller legge føringer for hvilke løsninger som kan dekke dette behovet. Konkurransegrunnlaget skal likevel angi behovet slik at det fremstår klart hvilken ytelse som skal anskaffes. Beskrivelsen av behovet åpner for at leverandørene kan konkurrere om å tilby den beste løsningen for å dekke behovet.

Dialogkonferanse

Dialogkonferanser fokuserer på konkrete leverandørutfordringer innen et eller flere fagområder. Målet er å få innspill om hva som finnes i markedet og ulike måter for å gjennomføre en fremtidig anskaffelse som løser virksomhetens behov.

Direkte anskaffelse

Kun leverandøren eller leverandørene som er invitert av oppdragsgiver uten forutgående kunngjøring kan levere tilbud.

Direktiv

Rettsakt innen EU. Unionens medlemsstater er innen en gitt tidsfrist pålagt å innføre i nasjonale lovverk den lovgivning som er nødvendig for å oppfylle direktivets intensjon. Et direktiv blir ikke automatisk lov i Norge, men må omgjøres til norsk lov av Stortinget som del av EØS-avtalen. Eksempel er Direktivet om offentlige anskaffelser, som er gjennomført i norsk rett gjennom Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter.

DOFFIN

Database for offentlige innkjøp. Den norske offisielle databasen for kunngjøringer.

Egenerklæring

I anskaffelsesregelverket brukt som substitutt for offentlige sertifikater og attester som er påkrevd for leverandører i anskaffelsesprosessen, eks HMS-egenerklæring, jf. FOA §3-4. Egenerklæring avskjærer ikke oppdragsgivers mulighet til senere å kreve annen dokumentasjon.

Elektronisk auksjon

Elektronisk prosess for å rangere tilbud. Krever en forutgående prosess for fullstendig å vurdere tilbudene, slik at de kan rangeres med metoder for automatisk vurdering. Deretter gjennomføres en gjentagende prosess der priser og enkelte nye elementer i tilbudene kan bli justert.

FOA

Forskrift om offentlige anskaffelser

Forskning- og utvikling (FOU)

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er skapende arbeid på systematisk grunnlag med henblikk på å øke den vitenskapelige og tekniske viten.

Funksjonskrav

Krav ved vare- og tjenesteanskaffelser som beskriver funksjon som leveransen/ytelsen skal innfri. I funksjonskrav beskrives krav til ytelsens funksjon, herunder resultater og effekter, fremfor å stille krav til nøyaktig fremgangsmåte eller detaljert spesifikasjon. Det er her opp til leverandørene å foreslå løsninger til hvordan funksjonene kan oppfylles.

Funksjonsspesifikasjon

En funksjonsspesifikasjon beskriver både hvilket behov som skal dekkes (ytelsen) og i noen grad hvordan behovet skal dekkes (funksjon).

Førkommersielle anskaffelser

En metode/prosess for anskaffelse av forsknings- og utviklingstjenester som etter gjeldende regelverk er unntatt prosedyrekravene i FOA

Grunnleggende prinsipper i LOA:

God forretningsskikk – Normer som stiller alminnelige krav til forsvarlig og hederlig opptreden innen vedkommende yrke. Normene retter seg mot etisk klanderverdige handlinger hvor grunnlaget for vurderingen er den alminnelige oppfatning i bransjen. Innebærer at oppdragsgiver skal sikre høy forretningsmessig standard i den interne saksbehandlingen og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører.

Konkurranse – En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Det skal stimuleres til konkurranse for å få det beste tilbudet og øke markedsmulighetene for de beste leverandørene.

Likebehandling (forbud mot forskjellsbehandling)– innebærer at alle mulige tilbydere skal behandles likt og ha tilgang til samme informasjon.  Man kan heller ikke gi fordeler til spesielle produksjonsmetoder, patenter eller sertifiseringer. Når det henvises til slike i et konkurransegrunnlag skal det alltid etterfølges av «eller tilsvarende»

Forutberegnelighet – Konkurransereglene for den enkelte anskaffelse skal være tydelig beskrevet og skal følges gjennom hele anskaffelsesprosessen. Leverandørene skal i enhver fase av konkurranse ha kunnskap om hvordan prosedyren vil bli gjennomført, og hvilket beslutningsgrunnlag som gjelder.

Gjennomsiktighet – Innebærer at det er mulig å kontrollere at anskaffelsesprosessen blir gjennomført på lovlig og redelig vis. Innebærer generell plikt til å sikre innsynsadgang i anskaffelsesprosessen.

Etterprøvbarhet – Etterprøvbarhetsprinsippet skal sikre at leverandørene har mulighet til å kontrollere at anskaffelsesregelverket er fulgt. Oppdragsgiver må derfor sikre at vurderinger og andre forhold av betydning for gjennomføring av anskaffelsesprosessen kan dokumenteres. Både deltakere og tredjeparter, herunder klageorgan, skal ha adgang til å etterprøve at anskaffelsesprosessen er gjennomført i samsvar med gjeldende regler. Sikrer leverandørens rettssikkerhet og effektiv håndhevelse av regelverket.

Forholdsmessighet – krav til leverandøren skal stå i samsvar med omfanget på kontrakten.  De krav som stilles må være nødvendige for å oppfylle kontrakten. Proporsjonalitetsprinsippet går ut på at kompleksiteten i selve anskaffelsesprosessen skal stå i forhold til verdien av det som anskaffes.

Ikke- diskriminering – Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Det er ikke tillatt å diskriminere en leverandør for eksempel på bakgrunn av, nasjonalitet, bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse eller dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt iht LOA/FOA kommer til anvendelse.

Innkjøp

Omfatter aktiviteter i forbindelse med anskaffelse av varer og tjenester fra eksterne kilder. Målet er at varen og tjenesten dekker et behov, og at det kjøpes inn til best mulige betingelser og samtidig tilfredsstiller krav til kvalitet, kvantitet og tilgjengelighet. Bedrifter og offentlige virksomheter gjennomfører sine innkjøp med definerte prosesser for å sikre optimal konkurranse i markedet og for å unngå juks.

Innovasjon

Innovasjon er en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk for å skape økonomiske verdier. Innovasjon kan også være å bruke kjent kunnskap i nye sammenhenger.

Innovativ anskaffelse

Gjennomføring av en anskaffelse med formål om å stimulere til innovasjon. I en innovativ anskaffelse legges det mest vekt på behovsavklaring. Behovsavklaring skjer gjennom utstrakt dialog med brukere, leverandører og andre interessenter

Intensjonskunngjøring

Kunngjøring av besluttet kontraktsinngåelse med navngitt leverandør(er), der det foreligger hjemmel for direkte anskaffelse, eller bruk av forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Formålet er å informere markedet.

Internkontroll

Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes, minimum i samsvar med lovpålagte krav. Kan også være prosedyrer som skal sikre realisering av ønskede hendelser.

Karensperiode

Tidsrommet mellom meddelelsen om kontraktstildeling og det tidspunkt oppdragsgiver tidligst kan inngå kontrakten. Karensperioden er ikke en klagefrist, men er ment å sikre leverandører en reell mulighet til å påklage beslutningen om tildeling før partene signerer, og dermed en reell mulighet til å bli tildelt kontrakten eller å få en ny mulighet til å konkurrere.  Det er ikke krav til karensperiode ved direkte anskaffelser, der det bare er en leverandør, eller ved kontrakter basert på rammeavtaler, eller dynamiske innkjøpsordninger.

Kategoristyring

Samordning av vare- og tjenestekategorier i innkjøpsfunksjonen. En strategisk prosess og organisering av anskaffelsesfunksjonen med mål å sammenstille virksomhetens mål og brukernes behov med markedets tilbud og potensial for å maksimere langsiktig verdiskapning.

Konkurranse med forhandling

Anskaffelsesprosedyre der oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere leverandører.

Etter forskriftens del III (dvs. antatt verdi er over EØS-terskelverdi) må det foretas prekvalifisering dersom konkurransen skjer med forutgående kunngjøring. Under terskelverdi/ uprioritert tjeneste er det ingen plikt til å gjennomføre prekvalifisering.

Konkurransegrunnlag

Oppdragsgivers invitasjon til markedet  om å delta i konkurranse om å gi tilbud på det som skal leveres, med beskrivelse av hva som skal anskaffes, hvordan konkurransen skal gjennomføres, krav til deltagelse og tilbud. Ved begrensede prosedyrer går konkurransegrunnlaget kun til de kvalifiserte og utvalgte.

Konkurransepreget dialog

Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere runder fører dialog med leverandører før det gis konkurrerende tilbud. I etterfølgende prosess er det ikke anledning til å forhandle. Kun leverandører som er invitert av oppdragsgiver gjennom prekvalifisering kan delta.

Konkurransestrategi

En konkurransestrategi samler beslutningsinformasjon som er innhentet om behov, marked, strategisk betydning og rammer. Anskaffelsen kan bestå av flere kontrakter. Basert på dette besluttes prosedyre, spesifikasjonstype, risikofordeling, prismodell og kontraktsvilkår for anskaffelsene.

Kontrakt

Gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører, eks. varekontrakt, bygge- og anleggskontrakt og tjenestekontrakt.

Kontrakten er et juridisk dokument som inneholder en forpliktelse om å bestille og levere en bestemt leveranse på nærmere bestemte vilkår.

Kontraktsstrategi

En helhetlig plan for hvordan en konkret anskaffelse eller leveranse skal gjennomføres og følges opp.

Kontraktstrategien skal beskrive hvordan oppdragsgiver sikrer hensiktsmessig konkurranse i utvelgelsesfasen, samt fordeler oppgaver, ansvar og usikkerhet, og hvilke kontraktuelle virkemidler som bør være etablert for å understøtte styring i gjennomføringsfasen. I mange virksomheter benyttes to typer kontraktstrategi:

  • Generell kontraktstrategi, med føringer fra virksomheten
  • Spesifikk kontraktstrategi for det enkelte prosjekt.

Dette vil variere avhengig av om dette er en ren anskaffelse av system/løsning, om det er et utviklingsprosjekt eller en kombinasjon.

Kontraktsvilkår

Partenes rettigheter og forpliktelser i kontraktsperioden. Krav til gjennomføring av kontrakten (inkludert avvikshåndtering). Det kan her utformes kontraktsbestemmelser som pålegger leverandøren å ivareta bestemte hensyn, eks. oppfylle kontrakten på miljøgunstig måte. Disse kravene må være ikke-diskriminerende og stå i forhold til omfanget av vare-/tjenesteleveransen (proporsjonalitetsprinsippet).

Kravspesifikasjon

Alle krav som ønsket leveranse må oppfylle. Leveransen kan beskrives ved behovsspesifikasjon, funksjonskrav, ytelseskrav eller ved krav til standarder og detaljert tekniske spesifikasjoner. Tilbudte leveranser som inneholder vesentlige avvik fra disse kravene må avvises.

Kvalifikasjonskrav

Alle krav leverandørene må oppfylle, herunder deres tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres.

Kravene skal ikke diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet.

Leverandørdialog

Kommunikasjon mellom involverte oppdragsgiver og leverandør(er), både før, under og etter en anskaffelse

Leverandørkonferanse

Orientering til leverandørmarkedet generelt om virksomhetens fremtidige behov

LOA

Lov om offentlige anskaffelser

Livssykluskostnad (LCC)

De totale kostnadene for et produkt i løpet av hele dets definerte levetid. Det å ta hensyn til slike kostnader i anskaffelsesprosessen vil være i samsvar med LOA §1 og formålet om effektive anskaffelser.

Markedsdialog

Dialog mellom innkjøper og markedet i forkant av en anskaffelse, med formål om å få informasjon om behov, hva som finnes i markedet og hva slags mulige løsninger som kan utvikles.

Markedsundersøkelse

Kartlegging av aktuelle leverandører, varer og tjenester, og konkurransesituasjonen i markedet.

Plan- og designkonkurranse

Anskaffelsesprosedyre der oppdragsgiver inviterer leverandører til å konkurrere om et konsept, design eller en plan for eksempel på områdene arealplanlegging, byplanlegging, arkitekt- og ingeniørarbeid eller databehandling. Konkurranse-formen er forbeholdt konkurranser om tjenester.

Rammeavtale

Avtale inngått mellom oppdragsgiver og leverandør med formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode.

Risiko

Risiko kombinerer sannsynligheten og virkningen av en hendelse som kan inntreffe. Risikovurdering innebærer i denne sammenhengen dels en analyse av risikoens størrelse, en evaluering av om risikonivået er akseptabelt, og en vurdering av mulige tiltak for å redusere sannsynlighet eller konsekvenser av hendelsen.

Risikostyring

Prosess for å identifisere, vurdere og prioritere hendelser som kan påvirke virksomhetens måloppnåelse, både positivt og negativt. Hensikten er å følge opp med ressurser for å minimere, kontrollere og styre sannsynligheten og virkningen av uheldige hendelser, eller maksimere realisering av potensielle gevinster.

Sosial dumping

Sosial dumping forekommer når arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler. Dette omfatter regler om arbeidstid og krav til bostandard, samt når arbeidstakere tilbys lønn eller andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener, eller at tilbudt lønn og ytelser ikke er i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrift der det finnes.

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar i offentlige anskaffelser handler om at oppdragsgivere stiller krav til leverandører om at de som har vært involvert i produksjon av varene som kjøpes, har ordentlige arbeidsforhold I samsvar med internasjonale menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Standard

Allment akseptert og brukt teknisk spesifikasjon som henviser til standarder godkjent av et anerkjent nasjonalt eller internasjonalt standardiseringsorgan, som for eksempel ISO-, NS-, EU-, eller andre entydige produkt-/ leveransebeskrivelser. Standardspesifikasjoner sikrer en felles evalueringsbasis.

TED-databasen

Tenders Electronic Daily (TED). Den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer.

Tekniske spesifikasjoner

Ved vare- og tjenestekontrakter er dette en spesifikasjon fastsatt i et dokument, som fastsetter egenskaper og funksjoner ved ytelsen som oppdragsgiver krever.

Terskelverdi

Terskelverdier er beløpsgrenser som angir hvilken del av forskriften (FOA) som kommer til anvendelse for en anskaffelse som skal kunngjøres. Det er den anslåtte verdi for hver anskaffelse (som kan bestå av flere delkontrakter) inklusive opsjoner som skal medregnes.

Tilbud

Tilbud, den mengde av et gode som blir frembudt for salg.

Tildelingskriterier

Kriterier for kontraktstildeling. Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er økonomisk mest fordelaktig, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har lavest pris.

Ulovlig direkte anskaffelse

Anskaffelse oppdragsgiver har gjennomført i strid med kunngjøringsplikten. Omfatter både anskaffelser der denne skulle vært kunngjort, og der oppdragsgiver bare har kunngjort i Doffin når regelverket pålegger kunngjøringsplikt i TED-databasen.

Utformingskrav

De krav oppdragsgiver stiller for utforming av et tilbud på en konkurranse

Veiledende kunngjøring

For anskaffelser etter FOA del III er det adgang til å annonsere fremtidig anskaffelsesbehov i markedet. Formålet er å forberede markedet og bidra til større forutsigbarhet, samt å benytte forkortede frister ved kunngjøringen av selve anskaffelsen.

Åpen anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling.

Åpen tilbudskonkurranse

Kan gjennomføres med eller uten forhandling. Det skal forhandles med alle som har en reell mulighet til å få oppdraget i motsetning til en begrenset tilbudskonkurranse der det kun forhandles med de som ble invitert til å avgi tilbud. Også kalt ett-trinns forhandlet prosedyre

Her kan du laste ned hele ordboken som PDF