Skip to main content

Enkelt brudd på anskaffelsesreglene kan gi erstatning

En rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om anskaffelsesregelverket bryter med etablert norsk rettspraksis, og kan medføre at offentlige oppdragsgivere i større grad enn tidligere vil bli erstatningsansvarlige

I en nylig avsagt rådgivende uttalelse, slår EFTA-domstolen fast at et enkelt brudd på anskaffelsesregelverket i seg selv kan være nok til å utløse oppdragsgivers erstatningsansvar for tapt fortjeneste for leverandører som urettmessig ikke har blitt tildelt kontrakt, den såkalte positive kontraktsinteresse. Domstolen synes altså å legge til grunn et rent objektivt erstatningsansvar. Dette bryter med det som tidligere har vært etablert norsk rettstilstand, hvor ett av vilkårene for erstatning er betinget av at oppdragsgiver må ha begått en vesentlig feil.

Konkret gjelder saken en konkurranse om anskaffelse av fergetjenester. Leverandøren som tapte konkurransen gikk til erstatningssøksmål for norske domstoler for et påstått brudd på anskaffelsesreglene. Som del av forberedelsen til sakens ankebehandling, forela Frostating lagmannsrett EFTA-domstolen flere spørsmål om norske erstatningsregler for brudd på anskaffelsesreglene er i tråd med håndhevelsesdirektivet. Dette direktivet har som formål å øke effektiviteten av håndhevelsesreglene for anskaffelsesregelverket. Utover å stille krav om at leverandører skal ha et effektivt rettslig vern, overlater direktivet til nasjonal rett å utforme de nærmere vilkår for erstatning. Disse vilkårene er derfor nærmere utpenslet i rettspraksis, og Høyesterett har tidligere lagt til grunn at oppdragsgiver må ha begått en vesentlig feil for at erstatningsansvar skal foreligge.

Til tross for dette utgangspunktet, uttaler EFTA-domstolen at tilkjenning av erstatning etter håndhevelsesdirektivet ikke er betinget av at det foreligger en vesentlig feil. Domstolen begrunner dette med at en regel som krever at bruddet på anskaffelsesreglene må være av en viss type eller alvorlighetsgrad, ville undergrave håndhevelsesdirektivets mål om et effektivt og raskt rettslig vern. Videre ville, ifølge domstolen, en slik regel også være i strid med anskaffelsesdirektivets mål, som er å garantere fri bevegelighet for tjenester og å sikre åpen konkurranse på like vilkår i alle EØS-stater.

Den rådgivende uttalelsen er oppsiktsvekkende, og kan få store praktiske ringvirkninger for offentlige oppdragsgivere dersom den blir lagt til grunn i norsk rett. Offentlige oppdragsgivere kan risikere å bli møtt med flere erstatningssøksmål fra leverandører med krav om tapt fortjeneste, og terskelen for å bli tilkjent slik erstatning vil kunne bli markert lavere enn det som hittil har vært praksis. Ifølge Åndalsnes avis kan EFTA-domstolens uttalelse få betydning for rettsaken som Veidekke/Kristiseter har anlagt mot Rauma kommune for anbud på nytt helsehus.

NHO er positiv til EFTA-domstolens uttalelse: «Endelig får vi fastslått at regelverket for offentlige anskaffelser (Direktiv 2004/18/EF) ikke bare setter rammen for effektiv og forsvarlig bruk av offentlige midler, men også at det er ment å beskytte de næringsdrivendes interesser», står det i pressemeldingen.

Uttalelsen er ikke formelt bindende for norske domstoler, men de tillegges normalt vesentlig vekt. Saken skal opp for Frostating lagmannsrett i januar 2018.

KILDE: stortinget.no