Skip to main content

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket – høring

Utredningen «Enklere regler – bedre anskaffelser» inneholder forslag til et nytt og forenklet norsk anskaffelsesregelverk for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv.  Utvalgets forslag skal forenkle og forbedre hele det norske anskaffelsesregelverket. Det skal bli lettere for leverandører å besvare anbud. Utredningen er nå på høring og fristen for høringsuttalelser er 31. oktober i år.

Nærings- og fiskeridepartementet  oppfordrer alle berørte aktører til å gi innspill og synspunkter. Også organisasjoner som ikke står på høringslisten er velkomne til å uttale seg. Departementet arbeider dessuten med et forslag til gjennomføring av tre nye EU-direktiver om offentlige anskaffelser. I løpet av høsten tar departementet sikte på å sende ut forslag til gjennomføring av disse. Etter utløpet av disse høringene vil forslagene settes sammen til et konsistent og helhetlig revidert anskaffelsesregelverk. Målsettingen er at det nye regelverket skal tre i kraft fra 1. januar 2016.

Høringsuttalelser skal sendes elektronisk til postmottak@nfd.dep.no innen 31. oktober 2014. Her kan du finne detaljert informasjon om høringen. Noen av forslagene fra utvalget:

 1. Kontrakter med anslått verdi under NOK 100 000 fjernes fra regelverket i sin helhet.  Beholde den nasjonale terskelverdien på NOK 500 000.
 2. Bort fra tradisjonell anbudsrett (med forbud mot forhandlinger). Bør kun operere med konkurranseformene åpen og begrenset tilbudskonkurranse. Begge de to konkurranseformene åpner for at oppdragsgiver selv bestemmer om det skal forhandles eller ikke, og at oppdragsgiver tar denne avgjørelsen etter at han har mottatt og gjennomgått tilbudene. Oppdragsgiver bestemmer selv hvor omfattende eventuelle forhandlinger skal være, og hvorvidt han skal forhandle med én eller flere av tilbyderne.
 3.  Effektivisering gjennom å ytterligere digitalisere anskaffelsesprosessene.

 4. Tilbyderne skal ha rett til en foreløpig å dokumentasjon av kvalifikasjon ved egenerklæring dersom de nødvendige sertifikater/attester utstedes av offentlige myndigheter eller uavhengig tredjepart.
 5. Modernisering av bestemmelsene om tilbud.  Dagens regelverk har unødvendig  detaljregulering.  Tilbudet skal fortsatt være skriftlig og bindende. Dagens krav om at tilbudet skal være signert, lukket og merket, samt reglene om registrering av innkomne tilbud, bekreftelse av mottak og tilbudsåpning foreslås fjernet.
 6. 3 hovedgrunner for avvisning:
  1)Avvisning på grunn av formalfeil
  2) Avvisning på grunn av forhold ved tilbyder
  3) Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet
 7. “Det mest økonomisk fordelaktige tilbudet” skal være det eneste overordnede begrepet for tildelingskriteriene. Begrepet skal  også dekke tilfeller hvor laveste pris er eneste tildelingskriterium. Oppdragsgiver skal selv velge tildelingskriterier og hvilken vekt de skal ha, men skal ikke behøve å opplyse om vekting i konkurransegrunnlaget.  Evalueringen skal  likevel være forutsigbar for tilbyderne.
 8. Oppheving av unntakene for anskaffelse av helse- og sosialtjenester som tildeles ideell organisasjon, helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere samt opptrenings- og rehabiliteringstjenester.