Skip to main content

Gebyr til Norges Sjømatråd AS for ulovlig direkte anskaffelse

Kostbart brudd på regelverket:

Den 27. august 2018 ila KOFA Norges Sjømatråd AS  et gebyr på kr 440 000 for ulovlig direkte anskaffelse av kommunikasjonstjenester.

KOFA håndhever regelverket for offentlige anskaffelser og har med dette vedtaket ilagt tre gebyr for ulovlig direkte anskaffelse etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1. januar 2017.

Bakgrunnen for KOFAs ileggelse av gebyr er en anskaffelse av kommunikasjonstjenester som Sjømatrådet fullførte i august 2017 . Anskaffelsen skulle etter det opplyste ha en øvre ramme på 4,4 millioner kroner. Sjømatrådet anså seg ikke omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser, og anskaffelsen ble derfor gjennomført uten å kunngjøre en konkurranse i tråd med regelverket.

Klagenemnda kom til at Sjømatrådet er et offentligrettslig organ i anskaffelsesrettslig forstand og dermed omfattes av regelverket. Anskaffelsen av kommunikasjonstjenester utgjorde derfor en ulovlig direkte anskaffelse.

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at ulovlige direkte anskaffelser hindrer konkurranse. Kontrakten om kommunikasjonstjenester skulle vært kunngjort slik at alle leverandører av slike tjenester kunne inngitt tilbud. Ved å unnlate å kunngjøre har Sjømatrådet handlet i strid med formålet bak anskaffelsesregelverket som er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Manglende kunngjøring anses som et alvorlig brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, og overtredelsen ble i dette tilfellet møtt med et gebyr på 440 000 kroner, ca. ti prosent av anskaffelsens verdi.

Klager var Gambit Hill+Knowlton Strategies. Du kan lese behandlingen av hele saken i KOFA her.

Kilde: Klagenemdssekretariatet

Vil du vite mer om hvordan du rapporterer/klager inn en ulovlig direkte anskaffelse? Les mer her.