Skip to main content

SMB gladnyhet: Oppdeling av anskaffelser i nye kjøreregler

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Da er det viktig med god anskaffelsespraksis. Derfor har representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere samarbeidet om å lage fem kjøreregler for offentlige anskaffelser. I kjørereglene er vurdering av oppdeling av anskaffelser tatt med som eget punkt. Det er godt nytt for Norges SMB-bedrifter.

Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket er stort og det er viktig at det blir utnyttet. De som driver med anskaffelser til daglig vet best hvordan de kan gjøre dette best mulig. Vi ønsker sunn konkurranse der flere får mulighet til å delta i prosessene. Derfor er disse kjørereglene nyttige, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

På initiativ fra regjeringen har utvalgte representanter fra oppdragsgivere og leverandører blitt enige om fem kjøreregler for hva partene kan gjøre for at anskaffelsene skal bli bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte. Kjørereglene knytter seg til fem utvalgte, sentrale områder som partene har valgt: kompetanse, dialog, effektive prosesser, konkurranse og å senke konfliktnivået.

God kompetanse, sunn konkurranse og forebygging av konflikter

Kompetanse er en forutsetning for gode anskaffelser. Oppdragsgivere må ha kompetanse til å sikre en god behovsvurdering og anskaffelsesprosess, og leverandørene må ha ferdigheter til å levere gode og dekkende tilbud.

For å skape sunn konkurranse skal oppdragsgiverne vurdere å dele opp store anskaffelser i delkontrakter. Det er viktig å vurdere å dele opp store anskaffelser i delkontrakter og ha en begrunnelse dersom det ikke deles opp.

Konflikter og klager kan i mange tilfeller unngås ved å stille spørsmål og ha dialog så tidlig som mulig. Oppdragsgivere gir gode begrunnelser og bruker standardkontrakter der de finnes.

– Partene har laget gode regler som jeg oppfordrer alle landets oppdragsgivere og leverandører til å ta i bruk, for å skape mer mangfold og sunn konkurranse i markedet, sier næringsministeren.

Kunnskap om kjørereglene skal nå spres til alle landets leverandører og oppdragsgivere.

Kjørereglene er en oppfølging av Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, som ble lagt frem våren 2019.

Kjørereglene er utarbeidet av SMB Norge, NHO, NHO Service,  IKT-Norge, Virke, Maskinentreprenørenes forening (MEF), KS, Fredrikstad kommune, Gjesdal kommune, Skatteetaten, Statens vegvesen, Sykehusinnkjøp, Statens innkjøpssenter, Fylkesmennene og Fylkeskommunalt innkjøpsforum.

Last ned kjørereglene her