Skip to main content

Hvordan kan kommunene handle mer fra små og lokale leverandører uten å bryte regelverket?

By 02/12/2022desember 5th, 2022Nyheter

Fem barrierer står i veien for kommunale kjøp fra SMB og lokalt næringsliv, fremgår det av en rapport som gir kunnskap om hvordan kommunene kan prioritere slike anskaffelser. Og i rapporten skisseres det fem tiltak som kan motvirke barrierene -, rettet mot hver av de frem barrierene. Det kreves imidlertid en konkret vurdering i hver enkelt anskaffelse av om tilrettelegging er hensiktsmessig, heter det i rapporten, og områder der tilrettelegging kan gi gevinster bør prioriteres.

Oslo Economics, med underleverandør Inventura, fikk i oppdrag av Distriktssenteret å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om hvordan kommuner i distriktene kan legge til rette for små- og mellomstore bedrifter (SMB) og konkurranse fra lokalt næringsliv i sine anskaffelser. Rapporten Kommunen som innkjøper foreligger nå.

Gjennom denne utredningen er det bl.a. identifisert fem viktige barrierer for å ta hensyn til SMB og konkurranse fra lokale leverandører:

Fem overvinnelsestiltak

• Mangel på innkjøpsfaglig kompetanse og ressurser
• Manglende innkjøpsstrategi og risikovilje
• Innkjøpssamarbeid
• Uklart behov
• Mangel på kompetanse og ressurser blant lokale leverandører

Samtidig lanseres det i rapporten fem tiltak for å overvinne barrierene, rettet mot hver av de overnevnte problemstillingene:

• Øke kommunens innkjøpsfaglige kompetanse og ressurstilgang
• Vedta en innkjøpsstrategi – som gir støtte for å ta en viss risiko for å oppnå mål om tilrettelegging
• Ha en gjennomtenkt strategi for innkjøpssamarbeid – del opp eller hold utvalgte områder utenfor
• Gjennomføre behovskartlegginger – og finn ut hva som kan kjøpes under terskelverdier
• Øke kompetansen til det lokale næringslivet – og gjøre dem i stand til å levere tilbud

At nærbutikken overlever
En del former for tilrettelegging for lokalt næringsliv kan være et rent gode, skriver rapportforfatterne, f.eks. hvis det gjøres ved å fjerne uhensiktsmessige krav eller kriterier som står i veien for lokale tilbydere. Andre tiltak koster lite og vil klart være i kommunens interesse. Hvis de bidrar til at den lokale nærbutikken overlever er trukket frem som et eksempel.

Samtidig kan det finnes tiltak, heter det, som gjør at kommunen bare får ett tilbud på en anbudskonkurranse, fra bare én aktør, til en langt høyere kostnad enn det som ellers ville vært mulig. Det kan eksempelvis være ved en kombinasjon av kontraktsoppdeling og krav til leveransen.

Kan svekke kommunen
Slike grep kan svekke kommunen samlet sett, fremholdes det i rapporten. Kommunen bør i prinsippet tilrettelegge for SMB og lokal konkurranse der fordelene forventes å overstige ulempene. Generelt er det viktig å ta hensyn til kommunens økonomi. Det vil si å ikke tilrettelegge på en måte som gir uforholdsmessig dårligere vilkår, men heller prioritere områder der tilrettelegging kan gi gevinster. Det kreves altså en konkret vurdering i hver enkelt anskaffelse av om tilrettelegging er hensiktsmessig. I vurdering av hvilke kategorier det er nyttig og relevant å tilrettelegge for, bør kommunen vurdere nyttekriteriet og kostnads-/konkurransekriteriet:

  • Nyttekriteriet: Kan tilrettelegging gi fordeler i form av å sørge for at kommunene har lokalt tilbud, opprettholder arbeidsplasser, levende lokalsamfunn, bedre service og raskere responstid mv.?
  • Kostnadskriteriet: Kan disse fordelene oppnås uten å redusere konkurransen/øke kostnadene så mye at det svekker kommunen?

Kilde: anbud365.no