Skip to main content

Kartlegging av uetisk atferd i kommunesektoren

By 06/03/2018mars 7th, 2018Nyheter

Uetisk atferd og korrupsjon er et potensielt stort problem for kommunesektoren. Favorisering, «smøring» og andre former for uetisk atferd undergraver tillit og påfører samfunnet kostnader. Anskaffelser kan være et potensielt område for korrupsjon og favorisering. KS har bestilt FoU-oppdraget  «Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren» fra Oslo Economics, Kantar TNS og Prof. Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole.

Dette er hovedfunnene:
Et av målene med undersøkelsen var kartlegging av oppfatning og erfaringer med forekomst av uetisk atferd og korrupsjon gjennomspørreundersøkelser blant enhetsledere i kommunesektoren. Kommunesektoren omfatter kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt kommuner) og kommunale selskap.

Undersøkelsene viser at mange oppgir å være kjent med at det foregår uetisk atferd i
kommunesektoren, for eksempel favorisering. Samtidig er det en oppfatning at korrupsjon er et lite
problem.

Noen av de viktigste funnene er:
• Mens 2 prosent av enhetslederne mener at korrupsjon er et problem, påstår 85 prosent at det er et
lite eller svært lite problem (resten mener det er verken eller, eller svarer «vet ikke»).

• Én til fire av ti enhetsledere i kommuner oppgir at de kjenner til at ansatte eller folkevalgte har
noen gang opplevd situasjoner med utilbørlige fordeler, avhengig av situasjon. To-tre av ti,
avhengig av situasjon, oppgir at situasjoner med utilbørlige fordeler aldri har forekommet (som i
praksis kan bety manglende kjennskap).

• Situasjoner med utilbørlig fordel som en høyest andel enhetsledere i kommuner oppgir at de
kjenner til at ansatte eller folkevalgte noen gang har opplevd er; for nært samarbeid mellom
offentlig og privat (31 prosent), omgåelse av regelverk (28 prosent), og favorisering av en
bestemt aktør (27 prosent).

• Avhengig av situasjon, oppgir én til tre av ti enhetsledere i kommuner at de har selv noen gang
vært utsatt for press om utilbørlige fordeler.

• Avhengig av situasjon, oppgir én til tre av ti ledere i kommunale selskap at de kjenner til at noen i
selskapet noen gang har opplevd situasjoner med utilbørlige fordeler.

• En lavere andel av enhetslederne rapporterer at de har egne erfaringer med situasjoner med
press om utilbørlig fordel det siste året sammenlignet med 2013. Det var 29 prosent i 2013 og 22
prosent i 2017.

Her er et av rådene i rapporten:
Kommunen bør prioritere kartlegging av risiko for uetisk atferd og korrupsjon i kjente risikoområder
som anskaffelser, plan- og byggesaksbehandling og eierstyring av kommunale selskap. Fra undersøkelser vet vi at anskaffelser, plan- og byggesaker og eierstyring av kommunale selskaper er områder hvor det er særlig risiko for uetisk atferd og korrupsjon. Det skyldes blant annet at det på disse områdene forvaltes betydelige ressurser og knappe ressurser, som til dels blir skjønnsmessig fordelt. Risikoanalyser rettet mot disse områdene bør derfor prioriteres.

Hele rapporten kan leses her

Den er også omtalt i anbud365.no