Skip to main content

KOFA: Ballangen kommune ilagt gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester

Nå var det Ballangens tur: Klagenemnda for offentlige anskaffelser har fokus på ulovlige direkteanskaffelser og har i vedtak av 3. desember 2019 ilagt Ballangen kommune et gebyr på 115 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester. Gebyret er det sjette som klagenemnda ilegger etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1. januar 2017.

Bakgrunnen for vedtaket er en konkurranse kunngjort av Ballangen kommune, for inngåelse av rammeavtale om brøyting og sandstrøing. Den 14. desember 2017, besluttet kommunestyret å avlyse konkurransen. Foranledningen for avlysningen var at kommunen gjorde endringer i kravspesifikasjonen, hvor det ble stilt mindre strenge krav til utstyr og bemanning. Frem til kommunen på ny gjennomførte en konkurranse om disse tjenestene, utførte leverandørene som var tildelt kontrakt i henhold til den avlyste konkurransen, brøyting og sandstrøing. Vederlaget for disse tjenestene oversteg EØS-terskelverdi. Klagenemnda fant at dekningskjøpene ikke kunne hjemles i forskriften §§ 13-3 og 13-4 som gjør unntak fra kunngjøringsplikten. På denne bakgrunn kom klagenemnda til at Ballangen kommune hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring. Ulovlige direkte anskaffelser anses som det mest alvorlige bruddet på anskaffelsesregelverket.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har myndighet til å ilegge gebyr opp til 15 prosent av anskaffelsens verdi. I saker hvor nemnda har konkludert med at det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, har nemnda ofte endt opp med å ilegge gebyrer på ca. 10 prosent av vederlaget som er betalt. I denne saken var det imidlertid flere formildende omstendigheter, og nemnda endte derfor opp med å ilegge et gebyr på 5 prosent.

Avgjørelsen finner du her.

Her kan du lese mer om ulovlige direkteanskaffelser og hvordan du rapporterer dette til KOFA.

Kilder: www.anbud365.no
www.kofa.no