Skip to main content

Miljøhensyn blir et «skal-krav» – tre alternativer lanseres

Nå blir miljøhensyn i offentlige anskaffelser et «skal-krav»: Minst 30% eller høyere der det er relevant. Dette fremgår av høringsdokumenter som regjeringen har sendt ut 8. desember. Etter planen skal de nye kravene inn i forskriftene fra og med sommeren 2023. Bakgrunnen for dette er bl.a. Riksrevisjonens konstatering i en undersøkelse at offentlige oppdragsgivere ikke bruker sin markedsmakt til å fremme miljø, og at deres anskaffelser derfor i begrenset grad støtter opp om klima- og miljøpolitiske målsettinger. Få oppdragsgivere oppfyller dagens «bør-krav» om å vekte miljø med 30%.

I høringsnotatet bruker regjeringen ordet «miljøkrav» som en felles betegnelse på de krav og kriterier som oppdragsgiver stiller i anskaffelsesprosessen, både for å redusere skadelig miljøpåvirkning, men også for å fremme klimavennlige løsninger.

Anskaffelsesforskriften §7-9, forsyningsforskriften § 7-9 og konsesjonskontraktforskriften § 7-6 inneholder i dag bestemmelser om begrensning av miljøbelastningen. Anskaffelsesforskriften § 7-9 har følgende ordlyd: «Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent.»

I høringsnotatet fremmer regjeringen tre forskjellige forslag til klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – alle som forskriftsendring:

Forslag 1:

Forslag til ny § 7-9:
«Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser, og skal stille miljøkrav og kriterier i anskaffelsesprosessen. Miljøhensyn skal alltid vektes med minimum 30 prosent og høyere der det er relevant.»

Forslag 2:

Forslag til ny § 7-9:
«Oppdragsgiveren skal ta hensyn til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Offentlige oppdragsgivere skal stille miljøkrav eller kriterier på minst ett av følgende trinn i anskaffelsesprosessen:

  1. a) Kvalifikasjonskrav
  2. b) Kravspesifikasjon
  3. c) Tildelingskriterium
  4. d) Kontraktsvilkår»

Forslag til ny § 18-1 (3a)
«På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal miljøhensyn alltid vektes minimum 30 prosent.»

Forslag 3:

Forslag til ny § 7-9:
«På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal oppdragsgiver enten stille miljøkrav til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan også kombineres.»

Høringsfristen er 8. mars 2023, og regjeringen regner med at en forskriftsendring vil kunne tre i kraft i løpet av 2023.

KILDE: Anbud365.no