Skip to main content

Norske småkommuner sårbare for korrupsjon

Små kommuner er mer sårbare for korrupsjon, viser EU-rapport. – Norske kommuners kontrollrutiner er varierende, sier Transparency International Norge.

– Det finnes ingen korrupsjonsfri sone i Europa, sa EUs innenrikskommissær Cecilia Malmström da hun la fram EUs første rapport om korrupsjon i unionen.

I rapporten omtalt i Nationen kommer det imidlertid fram at faren for korrupsjon generelt er høyere på regionalt og lokalt nivå, fordi det der er færre og svakere kontrollsystemer for å fange opp korrupsjon enn på nasjonalt nivå.

Gjelder Norden også
Selv om Norge ikke er en del av evalueringen, får de andre nordiske landene kritikk for manglende korrupsjonsrutiner på lokalt nivå. Rapporten, som tar for seg hvert EU-land etter tur, peker blant annet på at det er større fare for korrupsjon i kommunesektoren i Sverige, og den etterlyser mer gjennomsiktighet fra lokale, finske myndigheters side når de inngår offentlige kontrakter med private entreprenører.

– Vi vet ikke om vi er bedre enn Sverige og Finland. Men det er ingen grunn til å tro at korrupsjon ikke kan skje i norske kommuner og fylkeskommuner – det har vi også fått bekreftet at det kan, sier Tor Dølvik i Transparency International Norge (TI). Han sier totalt 24 personer i kommunesektoren er dømt for korrupsjon i Norge etter at straffeloven i 2003 fikk egne korrupsjonsbestemmelser.

– Det er korrupsjon dersom handlingen innebærer en utilbørlig fordel for noen ved at noen har misbrukt sin posisjon, sier Dølvik og eksemplifiserer: Hvis en person ønsker dispensasjon fra reguleringsplanene for å få bygget en garasje, og han sier til saksbehandler «du kjenner meg, hvis du godtar, skal du få et lass ved», er det korrupsjon.

En undersøkelse KS gjorde blant ledere i kommunesektoren i fjor, avdekket at fire av ti kjente til at det var blitt framsatt forslag om «utilbørlige fordeler» til ansatte i kommunen.

– Det er et overraskende høyt tall. En høy andel sa også at forslagene ble avvist, men å foreslå slike transaksjoner er i seg selv nok til å bli dømt for korrupsjon, sier Dølvik.

Forslagene ble oftest framsatt i små kommuner og de kom oftest fra grunneiere og privatpersoner. De mest utsatte sektorene var areal-, plan- og byggesaker. Tilbud om pengeytelser var imidlertid mest utbredt i de aller største kommunene.

– I de store kommunene er det store organisasjoner og store verdier, det åpner for en annen type korrupsjon enn i mindre kommuner, sier Dølvik, som mener det i mindre kommuner kan være belastende å varsle om korrupsjon.

– Der hvor alle kjenner alle kan du si at nærhet skaper kontroll, men samtidig er det mer belastende å legge seg ut med en kompakt majoritet. Skal du legge deg ut med hele bygda? Derfor kan det være vanskeligere å oppdage korrupsjon på mindre steder, sier Dølvik.

Store beløp

Kommunesektoren i Norge legger ut anbud for om lag 150 milliarder kroner i året, og det er i stor grad opp til kommunene selv å sikre gode kontrollrutiner for å forhindre korrupsjon gjennom egenkontroll, rådmannens internkontroll og kommunerevisjonen. Det finnes ingen oversikt over hvem som gjør hva, men de kommunale kontrollrutinene er ifølge Dølvik varierende.

– Det er i liten grad kommunenes egne kontrollsystemer som oppdager korrupsjonen, sier Dølvik og viser til at de aller fleste korrupsjonssakene er oppdaget ved at noen har varslet eller at mediene har fått et tips.

– Tipsene vi får tyder på at ting skjer som ikke er i tråd med regelverket. Jeg tror for eksempel det er mange muligheter til å forbedre innkjøpsprosessene i norske kommuner. På det området er mulighetene store for å oppnå fordeler du ikke har rett til, sier han.

I en undersøkelse Difi, direktoratet for forvaltning og IKT, har gjort, kommer det fram at folk har større tillit til at korrupsjon ikke forekommer i store kommuner enn i små.

– «Småkorrupsjon» på bygda er alvorlig. Hvis inntrykket er at sånt kan føre fram, ødelegger det tilliten til kommunen. Vi er helt avhengige av at folk har tillit til at folkevalgte og ansatte i kommunen jobber for fellesskapets beste. Det er ekstremt ressurskrevende å kontrollere seg fram til tillit, sier Dølvik.

Kilde: Nationen.no

Din Anbudshjelp AS anfører: Hvis du har mistanke om at det foregår korrupsjon kan du kontakte Transparency International Norge.