Skip to main content

Ny regjering: 23 punkter knyttet til offentlige anskaffelser

Støre-regjeringens politiske plattform – Hurdalplattformen – ble lagt frem 13. oktober. Den inneholder 23 grep som på en eller annen måte dreier seg om offentlige anskaffelser, etter hva Anbud365 har oversikt over. Blant disse:

 • Vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30% og høyere der det er relevant.
 • Sikre at offentlige anbud er slik at lokale og regionale leverandører kan delta i konkurransen om hele eller deler av oppdraget.
 • Utnytte handlingsrommet regelverket for å prioritere ideelle tjenesteytere.

  Punktene om offentlige anskaffelser i regjeringsplattformen er – listet opp i tilfeldig rekkefølge her. Regjeringen vil:
 • Skjerpe kravene til åpenhet om eierskap og skatt i offentlige anskaffelser og utrede om offentlige innkjøpere bør sette offentlig land-for-land-rapportering som vilkår i større anbuds- og anskaffelsesprosesser.
 • Endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser slik at de støtter viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger.
 • Offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen.
 • Kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved å velge lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.
 • Vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 pst i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant.
 • Utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.
 • Utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket for å prioritere ideelle tjenesteytere og langsiktige avtaler basert på kvalitet.
 • Bruke offentlege innkjøp, blant anna gjennom Statsbygg, for å styrkje etterspurnaden etter produkt basert på norsk skog.
 • Bruke offentlig innkjøp til å stille høye miljøkrav (i boligpolitikken).
 • Stille strengare krav til seriøsitet og bruk av lærlingar ved offentlege innkjøp og anbod.
 • Bruke statens innkjøp til å utvikle og styrkje gjenkjøp i norsk forsvarsindustri.
 • Sikre at statlige og kommunale anbud er utformet slik at lokale og regionale leverandører kan delta i konkurransen om hele eller deler av oppdraget.
 • Stille krav om nullutslipp i nye anbud for ferger 2023 og krav om lav- og nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter i 2025
 • Sørge for at anbud ved bygging av samferdselsprosjekter utformes slik at lokale og regionale aktører kan delta.
 • Sikre rammevilkårene for de kommunalt eide og de ideelle attføringsbedriftene og unngå anbudsregimer som sentraliserer og bygger ned tilbud.
 • Sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.
 • Forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten.
 • Forbedre og forenkle pasientreiseordningen, herunder gå gjennom dagens anbudspraksis.
 • Stoppe videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen.
 • Stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur.
 • Sørge for at drifts- og beredskapstjenester ved flyplassene utføres av egne ansatte og ikke konkurranseutsettes.
 • Avslutte bruken av konkurranseutsetjing og anbod i barnevernssektoren og sikre ideelle verksemder langsiktige avtaler med det offentlege.
 • Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av verdiskapingen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime næringen til gode.

Kilde: anbud.365