Skip to main content

Ny stortingsmelding om offentlige innkjøp

Regjeringen la 10.04.19 frem en stortingsmelding om offentlige innkjøp. – Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I meldingen pekes det på flere konkrete valg som oppdragsgivere bør være bevisste på når de utformer en konkurranse.

– Det viktigste virkemidlet vi har er et velfungerende marked med god konkurranse. Offentlige innkjøpere må alltid legge til rette for god konkurranse i sine anskaffelser, sier Røe Isaksen.

Regjeringen har særlig lagt vekt på tiltak knyttet til mer kompetanse og styrket profesjonalitet. Det varsles også at man vil etablere et samarbeid mellom næringslivet og oppdragsgivere for å utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.

– Offentlige oppdrag er viktig for mange, ikke minst for små og mellomstore bedrifter. Da er det viktig at det offentlige ikke stiller unødig strenge krav for å kunne delta i en konkurranse, men at kravene som stilles er mest mulig relevante og målrettede, sier Røe Isaksen.

Regjeringen varsler blant annet at den vil:

  • I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.
  • Utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.
  • Styrke Difis rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser.
  • Videreutvikle kompetansetilbudet for innkjøpere, inkludert veiledning, maler og eksempeldokumenter, særlig rettet mot planleggingen og oppfølgingen av anskaffelsene.
  • Utvikle et bedre kompetansetilbud om offentlige anskaffelser for ledere av offentlige virksomheter.
  • Ha som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger.
  • Styrke samarbeidet mellom oppdragsgiverne og kontroll- og tilsynsmyndighetene i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.
  • Evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket.
  • Foreta en utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser.
  • Videreføre og videreutvikle Leverandørutviklingsprogrammet.

Last ned hele stortingsmeldingen her (3 mb)

Kilde: Regjeringen.no