Skip to main content

Regjeringen med ny SMB-strategi

Regjeringen la i helgen frem «Småbedriftslivet Strategi for små og mellomstore bedrifter». Her finnes seks punkter som særskilt gjelder offentlige anskaffelser. Det dreier seg bl.a. om evaluering av hevingen av terskelverdien, felles kjøreregler for offentlige anskaffelser og digitale løsninger. Poenget er å gjøre hverdagen enklere for de mindre leverandørene til det offentlige.

. Med denne strategien ønsker regjeringen å sette en tydelig kurs for innsatsen overfor små og mellomstore bedrifter. Målet er at små og mellomstore bedrifter skal bidra best mulig til den samlede verdiskapingen i norsk økonomi. I strategien har regjeringen prioritert å se nærmere på små og mellomstore bedrifter innenfor disse områdene:

• en enklere hverdag

• god tilgang til kunder

• økt innovasjonsevne

• god nok tilgang til kompetanse og kapital

Leverandørene

Under området «god tilgang til kunder» finner vi offentlige anskaffelser. I en oversikt over leverandørene til det offentlige, hentet fra Enhetsregisteret og Kommunal Rapports leverandørdatabase (bearbeidet av Difi), finner vi at 77% av alle leverandører til det offentlige er såkalte mikrobedrifter, dvs. med mindre enn 10 ansatte. Disse står for 17% av den totale omsetningen. Små bedrifter – med mellom 10 og 50 ansatte – står for 19% av antall leverandører og 22% av omsetningen. For mellomstore bedrifter – 50 til 100 ansatte – er tallene henholdsvis 2% og 20%, mens de største målt i antall ansatte utgjør 2% av alle leverandørene, men står for 41% av omsetningen.

Seks strategipunkter

Regjeringens seks punkter knyttet til offentlige anskaffelser i SMB-strategien:

• Evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket.

• Foreta en todelt utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser og oppdragsgivernes etterlevelse av «del opp eller begrunn-prinsippet», for utvalgte områder der vi vet at det er utfordringer med store kontrakter.

• I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.

• Ha som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger.

• Vurdere om eBevis kan videreutvikles for å gi tilgang til flere datakilder og for flere brukergrupper, herunder undersøke om forbrukere kan og bør få tilgang til sanntidsinformasjon om norske leverandører som er tilgjengelig gjennom eBevis.

• Utrede nærmere hvordan innhenting, lagring, tilgang og bruk av data på anskaffelsesområdet kan forbedres både på kort og lang sikt.

Regjeringens SMB-strategi kan du laste ned her.

 

 

KILDE: anbud365.no