Skip to main content

SMB i offentlig marked: Skal bli lettere å vinne kontrakter

Ny rapport om store kontrakter i offentlige anskaffelser

En ny utredning som regjeringen la frem 06.05.2020 har sett på virkninger av store offentlige kontrakter. Det foreslås flere tiltak for å fremme god konkurranse hvor også små bedrifter kan delta. – Det er rom for forbedringer når det gjelder kunnskap om markedet og oppdeling av store anskaffelser, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Dagens anskaffelsesregler sier at oppdragsgivere skal vurdere å dele opp store anskaffelser i delkontrakter, eller begrunne hvorfor dette ikke gjøres, det såkalte del opp eller begrunn-prinsippet.

En ny utredning viser at mange oppdragsgivere kjenner til og følger denne bestemmelsen, men ikke alle. Resultatet kan bli dårligere konkurranse, for eksempel ved at små bedrifter utelukkes fra markedet. Den nye utredningen har særlig vurdert virkningen av store offentlige kontrakter i markedene for hotell, anlegg og storhusholdning.

– Når kontraktene deles opp, blir anskaffelsene bedre tilpasset mindre leverandørers kapasitet, fagområde og geografiske plassering. Dette kan bidra til å fremme små bedrifter, bedre konkurransen og gi økt innovasjon, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Rapporten peker på flere mulige tiltak for å fremme riktige kontraktsstørrelser og sikre god konkurranse.

Av generelle tiltak foreslås det blant annet å jobbe for bredere markedsdialog om kontraktsstørrelse og krav, informere/instruere om del opp eller begrunn-prinsippet og stille krav om å forklare kontraktsstørrelse, uansett oppdeling eller ikke.

Det foreslås også tiltak rettet mot de spesifikke bransjene:

  • Veileder for hvordan mat- og drikkeanskaffelser kan gjøres på en måte som åpner for små aktører.
  • Portal for hotelltjenester som gjør det mer effektivt å bruke leverandører som kun har én lokasjon.
  • Porteføljeplan for bygg- og anleggskontrakter som tar hensyn til utviklingen av norske leverandører.

– Det er rom for forbedringer når det gjelder kunnskap om regelverket og oppdeling av store anskaffelser. Vi vil foreta en grundig vurdering av forslagene for å finne frem til mest mulig treffsikre tiltak, sier næringsministeren.

Men det er ikke alltid gitt at oppdeling av kontrakt er hensiktsmessig i alle anskaffelser. Oppdeling kan for eksempel føre til reduserte muligheter til å realisere samdrifts- og stordriftsfordeler. Det må derfor gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle. Dette krever bevisste og kompetente innkjøpere.

– Gode anskaffelser krever gode innkjøpere. Økt kompetanse og profesjonalisering av offentlige anskaffelser er et satsingsområde for regjeringen, sier næringsministeren.

Utredningen er skrevet av Oslo Economics og Inventura på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utredningen er en oppfølging av Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, som ble lagt frem våren 2019. Der pekte regjeringen på at det er behov for mer kunnskap om hvilke konsekvenser store kontrakter kan ha for markedet.

Last ned hele rapporten her: endelig-rapport.-virkninger-av-store-offentlige-kontrakter

KILDE: Regjeringen.no