Skip to main content

KOFA: Steigen kommune ilagt gebyr på kr. 800.000

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i vedtak av 24. september 2019 ilagt Steigen kommune et gebyr på 800 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av skytjenester. Gebyret er det femte som klagenemnda ilegger etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1. januar 2017.

Bakgrunnen for vedtaket er en konkurranse gjennomført av Bodø kommune, for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr. Anskaffelsen ble gjennomført på vegne av en rekke kommuner i Nordland, herunder Steigen kommune.

Den 30. januar 2017 gjorde kommunen avrop på rammeavtalen. Av avropsdokumentene gikk det frem at IKT-tjenestene skulle leveres i form av en skyløsning, omtalt som «leie av teknisk plattform hos [valgte leverandør]».

Klagenemnda fant at den løsningen som var beskrevet i rammeavtalen, og som tilbyderne dermed hadde konkurrert på å levere, var en «on premise-leveranse». Avropet kunne derfor ikke anses inngått på grunnlag av vilkårene i rammeavtalen. Klagenemnda fant videre at avropet utgjorde en vesentlig endring av rammeavtalen. På denne bakgrunn kom klagenemnda til at Steigen kommune hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på 10 prosent av anskaffelsens verdi.

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse. Ulovlige direkte anskaffelser kan foretas på mange ulike måter. Denne saken viser at det kan foreligge en ulovlig direkte anskaffelse selv om man har kunngjort i forkant dersom den anskaffelsen man skal foreta ikke kan anses inngått på grunnlag av vilkårene i avtalen, eller dersom man inngår et avrop som innebærer en vesentlig endring av rammeavtalen. Flere av gebyrene som KOFA har ilagt gjelder slike avrop. Det er derfor viktig at offentlige oppdragsgivere foretar grundige vurderinger både med hensyn til hvordan rammeavtalen legges opp, men også om rammeavtalen gir grunnlag for å foreta et planlagt avrop.

Her kan du laste ned hele avgjørelsen i KOFA.

Les denne tidligere artikkelen som beskriver hva en ulovlig direkte anskaffelse er og hvordan du kan klage.

KILDE: Klagenemndssekretariatet